Sobre nosaltres

Sempre fidels a la consigna del lema "Junts trenquem barreres" iniciem, l'any 1988, el Curs bàsic de Llengua de Signes catalana de Ponent (LSCP). La denominació bàsic prové de l’interès perquè hi hagi una màxima divulgació d'aquesta llengua, fet que situa la ciutat de Lleida al capdavant d'aquesta difusió. Són cursos adreçats especialment, a pares i familiars de nens sords, ja que una de les nostres preocupacions més grans és la comunicació entre pares i fills, aspecte que considerem de vital importància.
Paral·lelament emprenem la investigació i recerca de LSC fent incís en les arrels dels signes de Ponent, incorporant-ne de nous i tenint cura d'excloure aquells mots d'altres comunitats no catalanes, ja que és freqüent en aquest col·lectiu la barreja de signes d'arreu.
Un exemple de la nostra investigació ha estat estudiar el signe de la ciutat de Lleida y el seu origen. Aquest treball es va dur a la figura de Lluís Alvarado, que va anar a Barcelona a estudiar Belles Arts. Hi van associar el seu signe al Lleida, que amb una lleugera evolució va quedar com el coneixem actualment:

L'any 1990 comencem a impartir oficialment els cursos dins la Llar del Sord. Són oberts a tothom, i a partir de 1995 i fins a l'actualitat es porten a terme a l'Equipament Cívic de Benestar i Família, on se'ns dóna tota classe de facilitats i per on han passat un important nombre d'alumnes, entre ells persones que han donat suport en el Parlament de Catalunya al reconeixement de la Llengua de signes.
Ja de bon principi vam veure la necessitat de recollir en un llibre les nostres investigacions. L'experiència de tots aquest anys ens va impulsar a publicar el Diccionari Temàtic de Llengua de Signes Catalana de Ponent, ja que l'única referència important era Llengua de Signes Manuals, de Jordi Perelló i Joan Frigola, publicat el 1987. Des de la primera edició fins ara hem continuat la recerca, i fruit de la nostra tasca és aquesta segona edició ampliada i revisada, en la qual hem recuperat molts signes.
Pel que fa al contingut del diccionari, i com ja indica l’adjectiu del títol, temàtic, l'hem estructurat en vint-i-nou temes ordenats alfabèticament. I dins de cada un d'aquest blocs hem procurat d'encabir els signes que s'hi relacionen, classificats en apartats. Cada signe va acompanyat de l’equivalència en llengua catalana i castellana.
La major part del blocs tracta d'aspectes i conceptes de la vida quotidiana (la casa, la família, el poble...), excepte el gramatical, en el qual hem inclòs substantius, adjectius verbs que es poden relacionar amb qualsevol camp temàtic, ja que pertanyen a àmbits diversos. A més, i per la importància que té, hi hem incorporat un capítol dedicat especialment a la Comunitat Sorda.
Per facilitar la consulta del diccionari, cada unitat temàtica consta d'un últim apartat amb la relació del termes corresponents al signes d'aquell capítol. És una llista que recull el mot en català i la traducció en castellà.
Amb la voluntat de reforçar el caràcter utilitari y pràctic que hem pretès per al nostre manual, hi hem inclòs un índex alfabètic, primer en català i després en castellà, de tots el mots que apareixen al diccionari. La consulta d'aquests vocabularis ens remet directament a la pàgina que conté el terme que ens interessa i la seua representació visual.
Per acabar, volem fer palès el nostre desig perquè l'obra que teniu a les mans contribueixi a la difusió del llenguatge de signes, al mateix tems que esdevé una eina que estimuli nous treballs d'investigació i recerca.